A+ R A-

Disclaimer

Diegenen die meewerken aan deze website, hierna te noemen ''de makers'' verklaren dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld, maar kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. De makers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.

 

De informatie op deze website wordt ontleend aan ondermeer andere documenten en websites die de diverse clubs, sportbonden en anderen publiceren. De makers staan derhalve niet in voor de juistheid van de weergegeven informatie en er wordt dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website. Daaronder valt ook, maar niet uitsluitend, inbreuk op werken die auteursrechtelijk zijn beschermd of werken die handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Hoewel de informatie met de grootst mogelijke zorg wordt ingevoerd, kan bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen. De makers aanvaarden daarvoor geen enkele aansprakelijkheid, het gebruik van de verkregen informatie is voor eigen risico. Bezoekers van de site zijn zelf verantwoordelijk voor de keuzes die zij maken naar aanleiding van een bezoek aan www.vrouwenvoetbalnederland.nl

 

Niets uit deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 'de makers'. De makers behouden zich het recht voor de toestemming tot het genoemde gebruik van de informatie te allen tijde in te trekken, waarbij de gebruiker van de betreffende informatie er automatisch in toestemt het gebruik, zoals hierboven beschreven, onmiddellijk te staken nadat de makers dit, schriftelijk dan wel via haar website, bekend heeft gemaakt. 

De gebruiker van de genoemde informatie stemt ermee in, dat bij het gebruik van de informatie, zoals hierboven beschreven, hij ervoor zorg zal dragen dat iedere copyright vermelding, of andere vermelde titels op eigendom, steeds deel zullen (blijven) uitmaken van de vormen waarin de informatie zal worden gebruikt dan wel verspreid en dat deze vermeldingen niet zullen worden verwijderd. Het niet nakomen van deze regels impliceert automatisch schending van het copyright.

 

Mensen die menen dat hun auteursrecht is geschonden op de website, gelieve zo spoedig mogelijk dit te melden aan de webmaster. Dit geldt met name omdat de site heel veel informatie aangeleverd krijgt en niet altijd even eenvoudig kan achterhalen of er auteursrechten worden geschonden.

Alle foto's die door de geautoriseerde clubfotografen uit de Hoofd- en Eerst klassen rechtstreeks worden geplaatst in de desbetreffende club foto album en gepubliceerd worden, zijn voor de verantwoordelijkheid van de clubfotograaf zelf. De redactie en eigenaar van de domeinnaam kunnen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Dit geldt ook voor de Kampioensfoto's in de Kampioensgalerijen!

 

In geval van twijfel t.a.v. het gebruik, dient u altijd contact op te nemen met de makers van deze website via de Redactie. 

Het eigendomsrecht c.q. copyright van deze website en van de inhoud ervan berust bij de makers, tenzij anders vermeld.